Opći uvjeti poslovanja
Villa Beller – Booking

1. Kontaktni podaci

 • puni naziv firme ili obrta: STIM d.o.o.
 • sjedište: Vlaška 125
 • OIB: OIB 49699337215
 • kontakt podatke telefon i email:

  tel +385 (0)51 704 687
  fax +385 (0)51 704 296
  mob +385 997211702

  info@villa-beller.com

 

2. Način plaćanja
Online naplata kreditnim karticama (American Express®, MasterCard®, Diners® i Visa®) preko T-com Pay Way portala za plaćanje.

3. Izjava o sigurnosti
T-Com Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

4. Izjava o privatnosti
Stim d.o.o se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Stim d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

5. Uvjeti rezervacije
Cijena svakog ugostiteljskog (smještajnog) kapaciteta u ponudi Pružatelja usluge navedena je u cjeniku koji se nalazi web stranici iPružatelja. Cijena iz stavka 1. ovog članka odnosi se na prezentiranu uslugu te na prezentiranu opremu. U cijenu je uključena i naknada koju Gost plaća Pružatelju usluge za uslugu posredovanja, kao i boravišna pristojba odnosno druge naknade koje je Gost dužan platiti radi korištenja usluga ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta Korisniku usluge. Dodatne usluge Korisnika usluge, koje nisu izrijekom uključene u cijenu iz stavka 1. ovog članka Uvjeta, Gost ugovara neposredno sa samim Korisnikom, ukoliko cjenik istih nije objavljen na prezentacijskim stranicama Pružatelja usluge. U slučaju da je cjenik dodatnih usluga objavljen na prezentacijskim stranicama Pružatelja usluge, Gost iste ugovora neposredno s Pružateljem usluge, a u visinu istih je uključena i naknada potonjeg.Cijena ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta, određena ovim člankom, objavljena je na prezentacijskim stranicama Pružatelja usluge u Eurima, a izračunava se u HRK na temelju tečaja HRK u odnosu prema Euru, prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Gost potvrđuje sklapanje Ugovora rezervacijom Pružatelju usluge. Rezervacija je izvršena pisanom potvrdom Gosta o sklapanju Ugovora Pružatelju usluge te uplatom kapare, u visini koju Gost i Pružatelj usluge sporazumno odrede, na žiro račun Pružatelja usluge.
Rezervacija mora sadržavati osobne podatke osoba koje temeljem Ugovora imaju koristiti ugostiteljske (smještajne) kapacitete Korisnika usluge.
Kapara iz stavka prvog ovog članka sadrži u cijelosti naknadu, pobliže određenu u članku 4. st. 2 ovih Uvjeta, Pružatelja usluge.

Potvrdom rezervacije Gost preuzima obvezu da sve osobe koje temeljem Ugovora imaju koristiti ugostiteljske (smještajne) kapacitete Korisnika usluge posjeduju valjane putne isprave te udovoljavaju odgovarajućim graničnim, viznim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim propisima za prijelaz državne granice.
Potvrdom Rezervacije Gost se odriče prava na otkaz i/ili izmjenu rezervacije iz razloga što osobe iz stavka 1. ovog članka Uvjeta ili on sam ne ispunjava uvjete za prijelaz državne granice.

Gost je ovlašten početi koristiti rezervirane ugostiteljske (smještajne) kapacitete Korisnika usluge od 16,00 sati prvog dana Rezervacije, a iste je dužan napustiti najkasnije do 10,00 sati posljednjeg dana Rezervacije. Ukoliko Gost ne bi pristupio korištenju rezerviranih ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta Korisnika usluge do kraja prvog dana ugovorenog korištenja istih, bez opravdanog razloga, Ugovor se smatra raskinutim a Pružatelj usluge i Korisnik usluge su ovlašteni zadržati primljene naknade i kaparu.
Gost je dužan pridržavati se kućnog reda Korisnika usluge, koji mu mora biti učinjen dostupnim, prilikom prvog dolaska u ugostiteljske (smještajne) kapacitete Korisnika usluge, na njemu razumljivom jeziku.
Gost je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, obavijestiti Korisnika usluge, bez odgode, o svim primjedbama na ugostiteljske (smještajne) kapacitete Korisnika usluge, koji ne bi bili sukladni Ugovornim pogodbama, a Pružatelja usluge pisanim putem najkasnije osam (8) dana od dana prestanka korištenja predmetnihugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta.
Ukoliko bude utvrđeno da su primjedbe Gosta osnovane te onemogućuju korištenje ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta na način predviđen Ugovorom, Pružatelj usluge je dužan, bez odgađanja, osigurati Gostu korištenje alternativnih ugostiteljskog (smještajnog) kapaciteta koji je je sukladan pogodbama utvrđenim Ugovorom ili, temeljem izričitog zahtjeva, izvršiti Gostu povrat uplaćene kapare. Ukoliko bi Gost u potonjem slučaju zatražio povrat uplaćene kapare, Pružatelj usluge je dužan izvršiti povrat iznosa koji je doznačen na njegov žiro račun temeljem potvrde Rezervacije.

6. Uvjeti otkazivanja
Gost potvrdom Rezervacije potvrđuje kako je upoznat da je Korisnik usluge, temeljem ugovora sklopljenim s Pružateljem usluge, preuzeo odgovornost za eventualnu štetu koju bi sam Gost mogao pretrpjeti, odnosno stvari koje je donio sa sobom, za vrijeme korištenja rezerviranih ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta, odnosno neposredno prije ili nakon korištenja istih, te se odriče bilo kakvog zahtjeva prema Pružatelju usluge za popravljanje predmetne štete.

Gost i Pružatelj usluge sporazumno utvrđuju kako će eventualne međusobne sporove pokušati, prvenstveno, riješiti na sporazuman i prijateljski način. Gost i Pružatelj usluge sporazumno utvrđuju da će za međusobne sporove, ukoliko rješavanje istih ne bude moguće na način utvrđen u st. 1 ovog članka Uvjeta, stvarno i mjesno nadležan biti Općinski sud u Zagrebu.

7. Izjava o konverziji

Sva plaćanja će biti izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos računa vase kreditne kartice će biti terećen za održavanje kroz pretvorbu cijene u Eur u HR kuna sukladno važećoj trenutnoj

Tečajnoj listi Hrvatske Narodne Banke. Kada će se naplaćivati vasa kreditna kartica, isti iznos bit će pretvoren u vašu lokalnu valutu sukladno tečajnoj listi udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat tih pretvorbi, postoji mogućnost za malu razliku od originalne cijene koja je postavljena na našoj WEB stranici.

8. Općeniti uvjeti poslovanja
Opći uvjeti uređuju prava i obveze svih pravnih i/ili fizičkih osoba koje, s jedne strane (dalje: Gost), s druge strane (dalje: Pružatelj usluge), sklapanju Ugovor o posredovanja pri sklapanju ugovora o iznajmljivanju ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta (dalje: Ugovor), iz ponude potonje, te čine njegov sastavni dio.

Gost, sklapanjem Ugovora, izrijekom potvrđuje kako je upoznat da je Pružatelj usluge sklopio ugovore o posredovanju pri iznajmljivanju svih ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta koji čine dio njegove ponude, sukladno kojima iznajmljivači (dalje: Korisnik) odgovara za istinitost podataka stavljenih na raspolaganje Pružatelju usluge. Gost se, sklapanjem ovog Ugovora, odriče bilo kojeg zahtjeva za naknadu štete koji proizlazio iz uporabe neistinitih, netočnih ili na drugi način nepotpunih podataka u prezentaciji i prodaji ugostiteljskih (smještajnih) kapaciteta Korisnika.

Pružatelj usluga se obvezuje podatke o Gostu, odnosno drugim osobama koje zajedno s istim koriste usluge Pružatelja usluge, koristiti isključivo u svrhu sklapanja Ugovora, koji je predmet ovog Ugovora.
Pružatelj usluge se obvezuje da podatke kojima raspolaže o Gostu neće objaviti ili učiniti dostupnim trećim osobama.

Online rezervacija

Pričekajte trenutak...

Opći uvjeti poslovanja

Promo video